Regulamin konkursu BRITA - Lepsza Strona Smaku

REGULAMIN KONKURSU
LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.   Konkurs prowadzony jest pod nazwą " LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA" zwany dalej „Konkursem".
2.   Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3.   Organizatorem Konkursu jest Brand Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cicha 1/2  00-353 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000199284 (zwana dalej „Organizatorem"). Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

4.   Fundatorem nagród w konkursie jest firma BRITA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie, ul. Domaniewska 6, 05-850 Ołtarzew, wpisana do rejestru przedsiębiorw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie,  XIV  Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000028103, NIP: 118-145-61-86, REGON: 014996253, kapitał zakładowy: 8.000.000 zł, zwaną dalej „BRITA”
II. DEFINICJE
Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
a)     Adres Email — adres poczty elektronicznej konkurs@ChilliBite.pl właściwy do przesyłania zgłoszeń konkursowych i adres  konkursbrita@brandsupport.pl  właściwy do przesyłania wszelkiej korespondencji elektronicznej związanej z Konkursem (reklamacje, oświadczenia)
b)     BRITA - BRITA Polska sp. z o.o. z siedzibą, w Ołtarzewie, ul. Domaniewska 6, 05-850 Ołtarzew, która jest Fundatorem nagród
c)      Dane Osobowe — dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 — t.j.), tj. informacje dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, przetwarzanie przez Organizatora i Brita wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
d)     Komisja Konkursowa — komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora i BRITA  Polska Sp. z o.o. oraz autora bloga www.ChilliBite.pl, na którym organizowany jest konkurs
e)      Konkurs — niniejszy konkurs pod nazwą "LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA", ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród uczestników zostaną wskazani laureaci Nagród.
f)      Nagroda — przewidziana w Konkursie nagroda (rzeczowa połączona z pieniężną), którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
g)     Organizator - Brand Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cicha 1/2  00-353 Warszawa
h)     Oświadczenie - dokument podpisany dobrowolnie przez Uczestnika, na podstawie którego Uczestnik zobowiązuje się do: przeniesienia na BRITA majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego, jak i nie wykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego, na zasadach i w zakresie określonym w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, za wynagrodzeniem w postaci Nagrody. Oświadczenie powinno być podpisane i doręczone Organizatorowi przed wręczeniem nagrody. Jego prawidłowe uzupełnienie warunkuje wydanie Nagrody. Oświadczenie w szczególności określa pola eksploatacji Zadania Konkursowego, jak i swobodę modyfikacji jego treści przez Organizatora i BRITA, w tym poprzez tłumaczenie Zadania Konkursowego na języki obce, oświadczenie Uczestnika o tym, że jest autorem utworu oraz że ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w formularzu i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
i)    Praca Konkursowa - przygotowana przez Uczestnika praca, której wykonanie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie
j)   Regulamin — niniejszy Regulamin Konkursu.
k)   Blog ChilliBite.pl strona, na której przeprowadzany jest konkurs
I)  Uczestnik — osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
m)   Ustawa o Ochronie Danych — ustawa wskazana w lit. c) powyżej.
n)     Zwycięzca - Uczestnik wskazany przez Organizatora i uprawniony do otrzymania Nagrody pod warunkiem spełniania postanowień Regulaminu.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.   Konkurs przeznaczony jest dla osób, które są czytelnikami bloga http://www.chillibite.pl/
2.   W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia 
      (mająca zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie), która:
a)     posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b)     spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu,
z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy BRITA oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 16.03.2014 a zakończenie w dniu 31.03.2014. Publikacja wyników Konkursu nastąpi najpóźniej po 7 dniach roboczych od chwili zakończenia konkursu.
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
I. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy, w terminie od dnia 16.03.2014 do dnia 31.03.2014 spełnić łącznie następujące warunki:

a)  Przygotować kreatywną modyfikację przepisu kulinarnego zaprezentowanego we wpisie konkursowym na blogu ChilliBite.pl (pod tym linkiem) lub zaproponować własny pomysł na lekkie danie z wykorzystaniem wody filtrowanej BRITA

b)  zgłoszenie powinno mieć formę komentarza zamieszczonego pod wpisem konkursowym. Dodatkowo uczestnik może przesłać zdjęcia/materiały wideo (link do materiałów) prezentujące autorskie pomysły na modyfikację zaprezentowanych przepisów na adres konkurs@ChilliBite.pl

2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika przez BRITA w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem Pracy Konkursowej następujących Danych Osobowych Uczestnika:
a)     imię i nazwisko,
b)     data urodzenia,
c)     adres e-mail,
d)     adres korespondencyjny,
e)     numer telefonu kontaktowego.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez BRITA i Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem nagrody,
b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako Zwycięzcy na blogu www wraz z publikacją wykonanej przez tego Uczestnika Pracy Konkursowej.
2.     Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest BRITA. BRITA na podstawie odrębnej umowy powierza przetwarzanie Danych Osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Konkursu, na rzecz Organizatora. Zakres i cel powierzenia przetwarzania określa ww. umowa.
3.     Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez BRITA swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, BRITA za pośrednictwem Organizatora uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.
4.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawienia.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.
6. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora i  BRITA w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, w celach finansowo-księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt XII Regulaminu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a)     powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b)  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
c)  nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących BRITA,
d)   nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).
8. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia.
9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w  przypadku naruszenia ust. 7 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego wykluczeniu z Konkursu.
VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie weźmie udział w Konkursie.
2.  Z tytułu udziału w Konkursie, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie,
     Uczestnicy mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
3.  Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Przez cały okres trwania konkursu przynzawana jest 1 nagroda główna i 4 nagrody dodatkowe
5. Za najlepsze Prace Konkursowe zostaną przyznane następujące nagrody:
a)     Nagroda Głowna w postaci baterii BRITA WD3020 o wartości 879 złotych
b)     Nagroda dodatkowa w postaci karafki BRITA o wartości 60 złotych
6.  Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w imieniu BRITA.
7. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 - t.j.) z tytułu Nagród uzyskanych w Konkursie, BRITA przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, z której zostanie potracony zryczałtowany podatek dochodowy, który zostanie przekazany przez BRITA do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualne dodatkowe nagrody pieniężne nie będą podlegały wydaniu Zwycięzcom.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody, które nie powstały z jego winy.
9.   Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę
VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.  Komisja Konkursowa zbierze się w terminie 2 – 3 dni  roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych przesłanych Prac Konkursowych, biorąc pod uwagę:
a)     poprawność zamieszczenia zgłoszenia konkursowego
b)     spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,
c)     kreatywność, oryginalność i pomysł na pracę
wyłaniając w ten sposób laureata nagordy głównej i laureatów nagród dodatkowych
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt XII Regulaminu.

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie Prace Konkursowe oraz imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane na blogu www do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu
2.   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszeniem wyników na blogu http://www.chillibite.pl/
3.  Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygraniu Nagrody, zobowiązany jest w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przesłać na Adres Email lub pocztą — za pośrednictwem listu poleconego — na adres Organizatora wypełniony i opatrzony podpisem formularz Oświadczenia.
4. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
a)     niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
b)     nieotrzymania przez Organizatora Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora,
c)     nie podania w formularzu Oświadczenia Danych Osobowych lub zgody rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli wymagana).
5. W każdym z tych przypadków Organizator powiadomi Uczestnika drogą mailową, o fakcie utraty prawa do Nagrody, a następnie poinformuje o przyznanym prawie do nagrody kolejnego Uczestnika, którego Praca Konkursowa zostanie uznana z spełniającą wymagania, o których mowa w pkt. VII ust. 2 Regulaminu.
IX. WYDANIE NAGRÓD
1.   Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających prawo do nagrody opisanych w pkt. VIII ust. 3 Regulaminu.
2.   Nagrody Zostaną nadane przesyłką kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
3.   Zwycięzca, który nie odebrał przesłanej Nagrody, traci do niej prawo. Każdy z Uczestników Konkursu, który w jego trakcie zmienił adres korespondencyjny jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie Organizatora Konkursu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyznania prawa do Nagrody. W przeciwnym wypadku Organizator uzna, że Uczestnik powiadomiony pod wskazanym przez niego adresem został powiadomiony o Nagrodzie w prawidłowy sposób, ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami, Mącznie ze skutkiem utraty prawa do Nagrody.
4.     Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy złożyć na piśmie i dostarczyć na adres Organizatora listem poleconym.
5.     BRITA, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody, nabywa własność egzemplarza oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych treści, dzieł powstałych w związku z realizacją zadania konkursowego, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 — t.j.).
6.     Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w potwierdzeniu prawa do nagrody lub osobie posiadającej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Pełnomocnictwo musi zawierać opis czynności do jakich mocodawca uprawnił pełnomocnika w tym do przekazania praw autorskich.
7.     Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością BRITA. Organizator ani BRITA nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Nagrody (np. z powodu podania błędnego adresu korespondencyjnego). Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn, niż leżące po stronie Organizatora.
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.
X. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.     Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 14 dni od ostatecznej daty wydania Nagrody. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo wysłanie wiadomości elektronicznej lub zgłoszone telefonicznie w tym terminie. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.     Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Brand Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cichej 1/2 , 00-353 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja — Konkurs LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA lub drogą elektroniczną na Adres Email ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja — Konkurs LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3.     Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż 14 (czternaście) dni roboczych liczonych od dnia jej doręczenia lub zgłoszenia telefonicznie Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne — w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY - Konkurs " LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA "

Dziękujemy za udział w konkursie " LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA ". 
Serdecznie gratulujemy wygranej!

Aby otrzymać nagrodę, należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie wypełnić poniższy formularz i odesłać na adres: konkursbrita@brandsupporLpl  lub odesłać listem poleconym na adres Organizatora: Brand Support Sp. z o. o. ul. Cicha 1/2  00-353 Warszawa

Administratorem podanych poniżej danych osobowych jest BRITA Polska, z siedzibą w Ołtarzewie (05-850), przy ul. Domaniewskiej 6. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w celu wydania nagród oraz w celach finansowo-księgowych administratora danych. Podane dobrowolnie dane opiekuna prawnego będą przetwarzane w celach związanych z potwierdzeniem oświadczeń złożonych przez podopiecznego. W przypadku wyrażenia zgody dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia i nazwiska będą zamieszczenie na stronie internetowej www  Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
[  ] W przypadku wygranej w Konkursie, wyrażam zgodę BRITA Polska Sp, na publikację danych we wpisie konkursowym na blogu www

z dopiskiem " LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA
Imię............. ..................................................................................................................
Nazwisko..........................................................................................................................
 Adres zamieszkania ...................................................................................................................

            (miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer telefonu do kontaktu ...................................................


Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie w moim imieniu do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez BRITA Polska - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem przyznanej do Nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego podatku od Nagrody w konkursie.
_____________________  ' ____________________________________
(Data)                                                (Imię, nazwisko Zwycięzcy)Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu " LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA " i akceptuję jego treść.
............................... , ......................................................
(Data)                                           (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Oświadczam, że w wysłanym przez mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu " LEPSZA STRONA SMAKU - BLOGOSFERA ":
a)     Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstaną w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie "Lepsza strona smaku” zwanego dalej „Konkursem", powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,
b)     ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w lit. a i b powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę na BRITA Polska z siedzibą w Ołtarzewie (05-850), przy ul. Domaniewskiej 6. bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
a)     Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b)     Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c)     Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d)     Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji BRITA; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e)     Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
___________________  , _______________________________
(Data)                                          (Imię, nazwisko Zwycięzcy)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za pozostawiony komentarz i zapraszam częściej :)
ze względu na ogromną ilość spamu z robotów, zmuszona byłam wprowadzić weryfikację obrazkową i logowanie. Przepraszam za utrudnienia...
(uwaga - jeśli komentarz zawierał aktywny link, nie będzie publikowany)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...